Uppdaterad status med planer från Falu Stadsnät (2018-09-25)

 

Den 18 september 2018 träffade representanter för arbetsgruppen Liljan Fiber projektansvariga på Falu Stadsnät för 
genomgång av status och kommande planering för färdigställande av projektet Liljan Fiber.

Status och planer framöver:

”Projektet går nu in i sin slutfas och ca 60 installationer återstår innan alla som har beställt har blivit inkopplade. Fokus ligger på Hillersboda och efter Liljansnäsvägen innan man återkommer till enstaka kunder som har beställt sent i andra delar av området. Det kommer att pågå en del återställningsjobb efter fibergrävningarna vilka man hoppas bli klara med innan vintern kommer. Dock så återstår en del jobb med förläggning av elnätet som inte är klart ännu. Det jobbet kommer att pågå även en bit in på 2019. De områden som man har skjutit på, Gläntan och Storsveden kommer att påbörjas så fort tjälen har gått ur backen 2019.”

 

Uppdaterad status med planer från Falu Stadsnät (2018-06-02)

Den 29 maj 2018 träffade representanter för arbetsgruppen Liljan Fiber projektansvariga på Falu Stadsnät för 
genomgång av status och kommande planering för färdigställande av projektet Liljan Fiber.

Status och planer framöver:
Schakt/tomtgrävningar och återställningsarbeten är för närvarande (vecka 22) koncentrerade kring
Boda Storsveden och kommer så att vara ytterligare en vecka. Därefter flyttar arbetena till Liljansnäs med en
förhoppning om att vara klara där till midsommar. Kring vecka 27 så kommer man att koncentrera arbetet
till Liljansnäsvägen med tomter och återställningar för att till sist ta sig an Hillersboda.

Ovanstående huvudplan utesluter dock inte att det kommer att göras enstaka insatser i andra delar i
annan ordning för att avhjälpa mer akuta fel. Det orosmoment som finns är om Trafikverket kommer att ha
åsikter kring tidplanen längs Liljansnäsvägen. Trafikverket är ägare till vägen och har rätt att påtala när och hur
arbetet ska göras och Falu Stadsnät är då tvungna att rätta sig efter deras anvisningar.

När det gäller Gläntan och området söder om Bengtsheden kommer de inte att bli utförda nu vilket motiveras av att
kostnaderna i dagsläget är för höga men utbyggnad av områden kommer att ske. Området kring Hedsveden och
Holvret kommer att ingå i ett nytt utbyggnadsområde från Karlsbyheden upp till Bengtsheden där det finns möjlighet
att söka bidrag vilket skulle ge bättre möjligheter för en bättre finansiering vid utbyggnad av området.

Beträffande Gläntan så finns i dag inget beslut om när eller hur det kommer att genomföras, bara att det ska byggas ut.

Berörda fastighetsägare som drabbas av ytterligare förseningar i berörda områden ska vara informerade via brev.

För ytterligare frågor kring status och planer hänvisas till Falu Stadsnäts kundtjänst, tel: 023-77 49 00.
Nytt avstämningsmöte är planerat till början på september.

 

Uppdaterad status från Falu Stadsnät (2017-10-07)

Vi har fått följande uppdatering av läget när det gäller grävningar för fiber och el inom vårt område:
Grävningar pågår just nu i tre områden, inne i Boda by, mot sågen i Hillersboda samt i Liljansnäs. I slutet av oktober beräknas grävningarna vara klara i dessa områden. Därefter påbörjas grävningarna av stickspåren efter Liljansnäsvägen. Dessa kommer att pågå året ut.

Fiberinstallationer har påbörjats i Bengtsheden och i dagsläget är ca 40 kunder installerade. Fiberentreprenören Midroc håller löpande på med att boka upp kunder för installation och man räknar med att alla som har beställt i området skall vara installerade i år om inget oförutsett händer.

 

 

Uppdaterad status från Falu Stadsnät (2017-07-13)

Vi har fått följande uppdatering av läget när det gäller grävningar för fiber och el inom vårt område:

Efter ytterligare förseningar på grund av olika händelser som inte har kunnat förutses är nu stamgrävningen runt Liljan nu klar
vilket innebär att arbetet med att få fram stamfiber till teknikboden i Bengtsheden kan påbörjas.
Därefter kommer alla fiberskåp att göras klara innan installationer kan påbörjas.
Liljans by är det område som kommer att få sina anslutningar först vilket planeras att ske under 3:e kvartalet.

Grävningarna som kommer att pågå under hela sommaren fortsätter nu i Boda samt efter sidovägarna till vägen
mellan Hillersboda och Bengtsheden.

Falu Stadsnät flaggar för att de p g a att det tar lång tid att gräva ner befintlig el och att de inte kommer att hinna med de södra delarna kring Holvret och Hedsveden samt den nordligaste delen norr om bron i Boda (Gläntan) under året utan att de kommer att bli klara först efter årsskiftet. Det är ca 20 kunder som kommer att drabbas av denna försening.

På bifogad karta framgår vad som är grävt (grönt) och vad som återstår (lila).

 

Information med anledning av påtalade brister i projektet!

Vi har fått följande svar direkt från entreprenören Peab Anläggning med anledning efter att vi från arbetsgruppen
påtalat brister i ”Fiberprojektet” till Falu Energi & Vatten:

---------------------------
Angående de synpunkter som har framkommit via mail angående tomtgrävningar så sätts nu åtgärder in med omedelbar verkan för komplett återställning av gjorda tomtgrävningar såsom utplanering av schaktmassor (städning), påläggning av matjord + sådd
(OBS! Finåterställning gäller endast tomter där elservisen är utbytt, för övriga tomter gäller grovåterställning).
Vädret kan ju tillfälligt sätta stopp men överlag så är dessa åtgärder prio 1.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem som drabbat er.
Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni nå mig på telefon 070-349 87 33.
Med vänlig hälsning
Christer Söderlund, Peab Anläggning
--------------------------- 
Till detta kan tilläggas att åtgärder har vidtagits under gårdagen för att återställa sommarvattnet vid Liljansbyn. 

 

Uppdaterad status från Falu Stadsnät!

Delar av arbetsgruppen Liljan Fiber har träffat projektledningen och fått en uppdaterad information om hur projektet med fiberutbyggnad ligger till. För att det inte ska uppstå några missförstånd har vi valt att lägga ut samma information som nu också finns på Falu stadsnäts hemsida:

"Falu Energi och Vatten (FEV) jobbar hårt för att möjliggöra samtliga fiberanslutningar kring sjön Liljan. Det är ett stort projekt och vi har aldrig haft så många grävmaskiner engagerade i ett och samma projekt för att försöka hålla tidplanen. Det är även det första område där grävning har pågått över hela vintern utan uppehåll. Som tillägg till detta passar FEV på att samtidigt byta ut det föråldrade luftburna elnätet i området till nedgrävda kablar för att samtidigt skapa ett säkrare elnät. Detta har påverkat takten för projektet något men vi hoppas att ni har överseende med den eventuella försening som blir på grund av denna säkerhetsuppgradering.

Hela området kring sjön Liljan kommer att matas med en stamfiber som kommer från Svärdsjö till Hillersboda. För att anslutningar av villor ska kunna göras måste först en slang för en stamkabel förläggas runt hela sjön. Därefter blåses stamkabeln in i slangen. Vi har inte långt kvar innan slangen för stamfibern är färdig så därför fokuserar vi på grävningen efter vägen mot Kalkhussveden samt efter vägen mellan Bengtsheden och Hillersboda. När grävningarna där är klara så är slangarna för stamnätet klara och arbetet med att blåsa i stamfiberkabeln i slangarna kan påbörjas. Efter det måste optoskåpen som står efter vägarna prepareras och förberedas för villainstallationerna. Inga villor kan anslutas innan detta är gjort.

Arbetet med Stamfiberblåsningarna och övriga fiberjobb i optoskåpen kommer att påbörjas ca v22 och pågå hela juni ut. Därefter kommer villor att kunna anslutas allt eftersom. Vår fiberentreprenör kommer att kontakta alla och boka tid var och som har beställt installation. Om ingenting oförutsett händer så kommer majoriteten att vara anslutna i augusti/september. Grävningarna kommer att fortsätta över hela sommaren för att kunna nå fram till alla som har beställt. Vi vill påminna om att inte säga upp några befintliga tjänster förens fibern är installerad i er villa och verifierad att den är i drift.

Bifogad finner ni en karta där vi har markerat grävningen som är utförd fram till den 9:e maj med en grön färg, och grävningen som återstår med lila färg."