Uppdaterad status från Falu Stadsnät (2017-10-07)

Vi har fått följande uppdatering av läget när det gäller grävningar för fiber och el inom vårt område:
Grävningar pågår just nu i tre områden, inne i Boda by, mot sågen i Hillersboda samt i Liljansnäs. I slutet av oktober beräknas grävningarna vara klara i dessa områden. Därefter påbörjas grävningarna av stickspåren efter Liljansnäsvägen. Dessa kommer att pågå året ut.

Fiberinstallationer har påbörjats i Bengtsheden och i dagsläget är ca 40 kunder installerade. Fiberentreprenören Midroc håller löpande på med att boka upp kunder för installation och man räknar med att alla som har beställt i området skall vara installerade i år om inget oförutsett händer.

 

 

Uppdaterad status från Falu Stadsnät (2017-07-13)

Vi har fått följande uppdatering av läget när det gäller grävningar för fiber och el inom vårt område:

Efter ytterligare förseningar på grund av olika händelser som inte har kunnat förutses är nu stamgrävningen runt Liljan nu klar
vilket innebär att arbetet med att få fram stamfiber till teknikboden i Bengtsheden kan påbörjas.
Därefter kommer alla fiberskåp att göras klara innan installationer kan påbörjas.
Liljans by är det område som kommer att få sina anslutningar först vilket planeras att ske under 3:e kvartalet.

Grävningarna som kommer att pågå under hela sommaren fortsätter nu i Boda samt efter sidovägarna till vägen
mellan Hillersboda och Bengtsheden.

Falu Stadsnät flaggar för att de p g a att det tar lång tid att gräva ner befintlig el och att de inte kommer att hinna med de södra delarna kring Holvret och Hedsveden samt den nordligaste delen norr om bron i Boda (Gläntan) under året utan att de kommer att bli klara först efter årsskiftet. Det är ca 20 kunder som kommer att drabbas av denna försening.

På bifogad karta framgår vad som är grävt (grönt) och vad som återstår (lila).

 

Information med anledning av påtalade brister i projektet!

Vi har fått följande svar direkt från entreprenören Peab Anläggning med anledning efter att vi från arbetsgruppen
påtalat brister i ”Fiberprojektet” till Falu Energi & Vatten:

---------------------------
Angående de synpunkter som har framkommit via mail angående tomtgrävningar så sätts nu åtgärder in med omedelbar verkan för komplett återställning av gjorda tomtgrävningar såsom utplanering av schaktmassor (städning), påläggning av matjord + sådd
(OBS! Finåterställning gäller endast tomter där elservisen är utbytt, för övriga tomter gäller grovåterställning).
Vädret kan ju tillfälligt sätta stopp men överlag så är dessa åtgärder prio 1.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem som drabbat er.
Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni nå mig på telefon 070-349 87 33.
Med vänlig hälsning
Christer Söderlund, Peab Anläggning
--------------------------- 
Till detta kan tilläggas att åtgärder har vidtagits under gårdagen för att återställa sommarvattnet vid Liljansbyn. 

 

Uppdaterad status från Falu Stadsnät!

Delar av arbetsgruppen Liljan Fiber har träffat projektledningen och fått en uppdaterad information om hur projektet med fiberutbyggnad ligger till. För att det inte ska uppstå några missförstånd har vi valt att lägga ut samma information som nu också finns på Falu stadsnäts hemsida:

"Falu Energi och Vatten (FEV) jobbar hårt för att möjliggöra samtliga fiberanslutningar kring sjön Liljan. Det är ett stort projekt och vi har aldrig haft så många grävmaskiner engagerade i ett och samma projekt för att försöka hålla tidplanen. Det är även det första område där grävning har pågått över hela vintern utan uppehåll. Som tillägg till detta passar FEV på att samtidigt byta ut det föråldrade luftburna elnätet i området till nedgrävda kablar för att samtidigt skapa ett säkrare elnät. Detta har påverkat takten för projektet något men vi hoppas att ni har överseende med den eventuella försening som blir på grund av denna säkerhetsuppgradering.

Hela området kring sjön Liljan kommer att matas med en stamfiber som kommer från Svärdsjö till Hillersboda. För att anslutningar av villor ska kunna göras måste först en slang för en stamkabel förläggas runt hela sjön. Därefter blåses stamkabeln in i slangen. Vi har inte långt kvar innan slangen för stamfibern är färdig så därför fokuserar vi på grävningen efter vägen mot Kalkhussveden samt efter vägen mellan Bengtsheden och Hillersboda. När grävningarna där är klara så är slangarna för stamnätet klara och arbetet med att blåsa i stamfiberkabeln i slangarna kan påbörjas. Efter det måste optoskåpen som står efter vägarna prepareras och förberedas för villainstallationerna. Inga villor kan anslutas innan detta är gjort.

Arbetet med Stamfiberblåsningarna och övriga fiberjobb i optoskåpen kommer att påbörjas ca v22 och pågå hela juni ut. Därefter kommer villor att kunna anslutas allt eftersom. Vår fiberentreprenör kommer att kontakta alla och boka tid var och som har beställt installation. Om ingenting oförutsett händer så kommer majoriteten att vara anslutna i augusti/september. Grävningarna kommer att fortsätta över hela sommaren för att kunna nå fram till alla som har beställt. Vi vill påminna om att inte säga upp några befintliga tjänster förens fibern är installerad i er villa och verifierad att den är i drift.

Bifogad finner ni en karta där vi har markerat grävningen som är utförd fram till den 9:e maj med en grön färg, och grävningen som återstår med lila färg."